Проекти и дейности


Проекти

1. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА

Прочетете повече

2.ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020 Г. 

Прочетете повече

3. BG05MOP00-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на науката и образованието.


Прочетете повече

Дейности

Безопасно движение по пътищата

План за дейностите по безопасно движение по пътищата за учебната 2022- 2023 г. на ДГ"Незабравка"


 На    18.11. 2022г. бяхя проведени мероприятия по безопасност на движението във всички групи, в ДГ"Незабравка". В разнообразни игри и форми, децата ,като участници в движението, показаха знания и умения за безопасно придвижване.